Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Motena oskrba s pitno vodo

JP Komunala Laško, obvešča vse uporabnike pitne vode v naselju Strmca, da bo zaradi sanacije okvare na javnem vodovodu, motena oskrba s pitno vodo, dne 12.7.2021 od 7:00 ure do predvidoma 12:00 ure.

Za razumevanje se zahvaljujemo.vodovod-jpkl-01

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak (Laški bilten št.: 84/2021)

»Skupaj za boljšo družbo« je pobuda slovenskih komunalnih podjetij, ki delujejo pod okriljem GZS-Zbornice komunalnega gospodarstva. Komunala Laško že od samega začetka podpira to pobudo in s tem povezane aktivnosti. V okviru te komunalna podjetja izvajamo različne aktivnosti, med katerimi izstopajo »Enkratno je stvari uporabljati večkratno«, »Pijmo pitno vodo iz pipe« in »Školjka ni smetnjak«. Slednja se je začela in izoblikovala v času epidemije s koronavirusom, ko je večina ljudi ostajala doma, kar je posledično dodatno obremenjevalo kanalizacijske sisteme. Še posebej, ker so ljudje straniščno školjko zamenjali za smetnjak in vanjo metali najrazličnejše odpadke. V straniščno školjko pa sodijo le tri stvari. DA, le tri stvari. Vanjo sodijo le človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir. Straniščna školjka je namreč vstop v kanalizacijski sistem in ravnanje vseh nas je bistveno za delovanje kanalizacijskega sistema in očiščeno odpadno vodo.

skoljka smetnjak 1


Straniščna školjka ni koš za smeti, odpadna voda pa je dragocen obnovljiv vir, zato v školjko ne mečimo stvari, ki tja ne sodijo.

skoljka smetnjak 2

Školjka ni smetnjak za:
• vlažilne in čistilne krpe
• vato, palčke za ušesa
• olja in maščobe
• kavne usedline
• kontaktne leče
• kondome
• ostanke hrane
• zdravila, obliže
• cigaretne ogorke
• in drugi izdelke.


Vlažilni in čistilni robčki niso toaletni papir in ne sodijo v straniščno školjko
Zakaj so problematični? V kanalizaciji zaradi vedno pogostejše uporabe vse večjo težavo predstavljajo vlažilni in čistilni robčki. Ti namreč ne sodijo v straniščno školjko, čeprav jih nekateri proizvajalci označujejo kot take. Vlažilni robčki se od toaletnega papirja razlikujejo v tem, da je v celulozo dodano vezivo, ki preprečuje, da bi se hitro razpustili. Zaradi svojih lastnosti vlažilni in čistilni robčki zastajajo na kritičnih mestih v ceveh, se tam sprimejo s preostalimi odpadki, ki v kanalizacijo ne sodijo in tvorijo večje skupke, ki povzročajo zamašitve hišnih napeljav in kanalizacijskih cevi ter okvare črpalk in drugih naprav, potrebnih za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema. Posledično pogosto prihaja do sicer nepotrebnega dodatnega vzdrževanja sistema, ki ustvarja tudi dodatne stroške tako neposredno za same uporabnike, če do tega prihaja znotraj stavb, kot tudi za upravljavce kanalizacijskih sistemov, ki se posredno kažejo tudi v višjih zneskih na položnicah.

Vlažilni in čistilni robčki predstavljajo nevarnost za okolje
Veliko čistilnih in vlažilnih robčkov vsebuje mikroplastiko, ki močno onesnažuje okolje ter ogroža zdravje ljudi in živali. V primeru odlaganja robčkov v straniščne školjke velika večina mikroplastike ostane v odvišnem blatu, ki lahko, če se uporabi na kmetijskih zemljiščih, prehaja v tla in vodo in tako povzroča obremenjevanje okolja ter tveganje za zdravje ljudi in živali.

                                               Tomaž Novak, direktor 
                                  Vir: Zbornica komunalnega gospodarstva

Polletni popis vodomerov

JP Komunala Laško, obvešča uporabnike javnega vodovoda na območju občine Laško, da se bo v dneh od 15.05.2021 do 03.06.2021 izvajal spomladanski polletni popis vodomerov.

Lastnike in uporabnike objektov naprošamo da omogočijo dostop do vodomerov, v kolikor bo vodomer nedostopen (v objektu in vas ni doma, ali pa je vodomerni jašek ali vodomerna niša nedostopna), bodo popisovalci v vašem poštnem nabiralniku pustili obvestilo, da sami očitate vodomer in stanje javite najkasneje do 04.06.2020 na številko 03 7338-732, režijski obrat Občine Laško.

Glede okvar na javnem vodovodu ali pomanjkanja vode pa lahko pokličete dežurno službo na številko 051-614-501vodovod

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Spoštovani občani.
nevarni odpadki 2020 m
V soboto in nedeljo (05. in 06. 06.) bo potekala letna akcija zbiranja nevarnih odpadkov.

nevarni odpadki 06 2021

Nove cene grobnin na pokopališčih v občini Laško (Laški bilten št.: 83/2021)

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS št. 62/2016 - ZPPDej) v 29. členu določa, da upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe odda posamezni grob v najem v skladu s pokopališkim redom občine. Višino grobnine pa na predlog upravljavca pokopališča, s sklepom potrjuje Občinski svet občine. Upravljavec pokopališča odda grob v najem najemniku, ki za najem plačuje grobnino, ki v skladu z zakonom predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba in je izračunana na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške vzdrževanja pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, vzdrževanje skupnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki, porabo vode in elektrike, storitve informacijske oz. pokopališke pisarne, druga vzdrževalna dela, administrativne stroške oddaje grobov v najem ter stroške vodenja katastrov in evidenc.logotip jp komunala lasko m

Javno podjetje Komunala Laško izvaja gospodarsko javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč na pokopališčih: Laško, Rimske Toplice, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Lažiše, Širje, Jurklošter, Sedraž, Rečica in Kolman, kjer oddaja prostore za grobove v najem ter izvaja pogrebne storitve. Poleg tega pa podjetje v skladu z zakonom, Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Ur. l. RS št. 05/2018) ter Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Laško (Ur. l. RS 01/2018) izvaja 24 urno dežurno službo, ki je v zakonu opredeljena kot obvezna občinska gospodarska javna služba.

Dosedanja cena grobnine za najem enojnega groba je bila potrjena v letu 2009 in je znašala 16,67 € brez DDV, kar je manj kot znaša predračunska cena, s katero bi se pokrivali vsi stroški iz tega naslova. Upoštevajoč samo inflacijo v obdobju od zadnje spremembe cene do danes, bi ta pomenila zvišanje cene za več kot 15 %. Izračun predračunske cene na osnovi kalkulacije stroškov in prihodkov pa je pokazal, da je potrebno ceno povišati za 14 %.

Na osnovi predhodne obravnave elaborata za izračun cene grobnin na občinskih delovnih telesih je Občinski svet Občine Laško na svoji 14. redni seji, z dne 24. 3. 2021 na predlog izvajalca javne gospodarske službe potrdil predlagani elaborat in sprejel ceno grobnine za enojni grob v višini 19,00 € brez DDV, višine ostalih grobnin pa se določijo glede na razmerje posameznega groba do enojnega groba v skladu z Odlokom o pokopališkem redu na območju občine Laško.

Komunala Laško bo vsem najemnikom grobov zaračunala grobnino za leto 2021 tako, da bo upoštevala sorazmerni del stare cene pred in sorazmerni del nove cene po uveljavitvi spremembe.


                                              Tomaž Novak, direktor

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca