Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Izvajanje storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) v Občini Laško

S 1.7.2016 smo tudi v Občini Laško pričeli z izvajanjem storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, na tistih območjih kjer ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja.

Greznične gošče in presežno blato iz MKČN so izredno obremenjene z različnimi onesnaževali, ki so lahko škodljivi zdravju in kvarno vplivajo na okolje, zato sodijo le na ustrezne objekte čiščenja, kjer se snovi nadzorovano razgradijo po ustreznih tehnoloških postopkih.

Na območju celotne države področje ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami in blati iz obstoječih greznic in MKČN urejajo sledeči predpisi:
1.    Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12, 109/12),
2.    Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15),
3.    Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št. 80/12, 98/15)
4.    Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS št. 62/2008)

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Laško, je izvajalec javne službe, na območju celotne občine, dolžan izvajati, ter ločeno oblikovati in obračunavati storitve povezane s nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN. Te storitve so:
•    prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njeno čiščenje,
•    prevzem in odvoz blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat na tri leta in njegovo obdelavo,
•    prevzem in odvoz blata iz MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in njegovo obdelavo,
•    izvedbo pregledov MKČN prvo leto po izvedenih prvih meritvah in nato vsake tri leta.

Obračun storitve:
Pred sprejetjem elaborata, izdelanega na osnovi predpisane metodologije je JP Komunala Laško d.o.o to storitev zaračunavala v enkratnem znesku, sedaj pa bodo gospodinjstva to storitev plačevala sukcesivno in sicer vsak mesec: storitev izvajanja odvozov in čiščenje po ceni 0,2956€/m3 porabljene vode in omrežnino javne infrastrukture po ceni 2,2053€/mesec za priključek.

V primeru, ko poraba pitne vode ni merjena z ustreznim vodomerom, pa na podlagi stalno in začasno prijavljenih oseb in normirane porabe, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan (4,5m3 na mesec). Omrežnina se obračunava na podlagi premera obračunskega vodomera ali premera priključnega voda, oziroma za večstanovanjske objekte na podlagi števila stanovanjskih enot.

Izvajanje praznjenja:
Izvajalec javne službe izvaja praznjenje ob delavnikih v času med 7.00 do 15.00 v skladu s terminskim načrtom. Uporabnike obvesti po pošti vsaj 5 dni pred načrtovanim prevzemom.
Uporabnik lahko zahteva spremembo termina opravljanja storitve, a samo enkrat po prejemu obvestila, tako da izpolni priložen obrazec (prestavitev datuma praznjenja greznice) ali na tel. št. 734-44-19 med 7:010 15:00 uro.

Izvaja se:
1.    Praznjenje nepretočnih greznic se izvaja po predhodnem naročilu lastnika ali uporabnika, ki mora biti najmanj tri delovne dneve pred zahtevano izvedbo storitve.
•    prazni se vsebina do največ 5m3 dvakrat v obdobju 3 let (plačilo v sklopu obračuna), morebitno večkratno praznjenje v obdobju do treh let se zaračunava po veljavnem ceniku.
2.    Praznjenje obstoječih (pretočnih) greznic najmanj enkrat na tri leta:
•    prazni se blato iz prvega prekata – usedalnika greznice, praviloma do 2/3 volumna usedalnika, oziroma največ 5 m3,
•    v primeru, da greznica ni zgrajena po gradbenih standardih in nima prvega usedalnika se prazni 2/3 vsebine greznice, ali največ 5 m3.
3.    Praznjenje  blata iz MKČN v časovnih presledkih (kot jih priporoča proizvajalec), določenih glede na zmogljivost in obremenjenost posamezne MKČN, vendar najmanj enkrat na tri leta. Lastnik ali uporabnik mora naročiti storitev najmanj tri delovne dneve pred zahtevano izvedbo.

Uporabnik mora na dan izvedbe praznjenja omogočiti izvajalcu urejen dostop do greznice ali MKČN in zagotoviti prisotnost polnoletne osebe. Pri tem mora greznico ali MKČN ustrezno pripraviti, odstraniti morebitne ovire, omogočiti dostop do revizijskih odprtin in dvigniti pokrov, da bo s tem omogočena izvedba storitve.

Obrazci

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca