Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Ravnanje z odpadki

Proces ravnanja z odpadki v občini Laško

Proces je sestavljen iz zbiranja in odvoza odpadkov ter obdelave odpadkov.

Zbiranje in odvoz odpadkov izvajamo s tremi smetarskimi vozili in enim samonakladalnim vozilom ter vozilom za prevoz kotalnih kontejnerjev. Zbiramo predvsem mešane komunalne odpadke, mešano embalažo, biološko razgradljive odpadke, papir, steklo ter kosovne odpadke. Enkrat letno s premično zbiralnico zbiramo nevarne odpadke iz gospodinjstev. Mešane komunalne odpadke, mešano embalažo in biološke odpadke zbiramo po sistemu od vrat do vrat, papir, steklo, tekstil, odpadno olje ter odpadno električno in elektronsko opremo pa po sistemu ekoloških otokov.

routa odvoza 02 2020

Obseg odvoza odpakov

Mešani komunalni odpadki in mešana embalaža se direktno vozijo na obdelavo na regijski center Celje (RCERO Celje). Vsi ostali odpadki pa se začasno skladiščijo na zbirnem centru Strensko od optimalne količine za odvoz. Ločene frakcije se oddajajo prevzemnikom odpadkov, ki imajo ustrezna dovoljenja. Za vse pošiljke odpadkov se na podlagi prevzemnice odpadkov kreira evidenčni list, katerega digitalno podpišeta povzročitelj in prevzemnik.

Za vse občane občine Laško obratuje tudi zbirni center Strensko, kjer lahko prepustite tudi druge vrste odpadkov, ki jih ni mogoče razvrstiti med odpadke, ki se redno odvažajo. Od 1.1. 2020 zbirni center Strensko obratuje 30 ur tedensko od tega 10 ur po 15. uri. S podaljšanjem delovnega časa smo omogočili občanom večjo dostopnost zbirnega centra. Zbirni center za občane obratuje od torka do sobote, v torek in petek med 9. in 15. uro, v sredo in četrtek med 14. in 20. uro ter soboto med 8. in 14. uro.

Vsa gospodinjstva, ki so vključena v sistem odvoza odpadkov lahko brezplačno prepustijo vse vrste komunalnih odpadkov. To so vsi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih. Med te odpadke ne spadajo gradbeni odpadki in odpadki, ki vsebujejo azbest. Te odpadke prevzemamo v skladu z veljavnim cenikom. Na zbirnem centru je potrebno odpadke ustrezno ločiti in jih oddati pod nadzorstvom zaposlenega na zbirnem centru na ustrezno lokacijo.

zbirni center

Zbirni center Strensko

Naši občani lahko za prepuščanje odpadkov uporabljajo:
• 1 zbirni center
• 3 zbiralnice za odpadno jedilno olje
• 8 zabojnikov za tekstil
• 11 zabojnikov za odpadno električno in elektronsko opremo
• 85 ekoloških otokov

zabojnik el opremaZabojnik za električno in elektronsko opremo zabojnik tekstil zabojnik oljeZbiralnik za odpadno olje 
Zabojnik za tekstil


Naši cilji na področju ravnanja z odpadki so:
• Vsem občanom omogočiti vključitev v sistem odvoza odpadkov
• Dodatno postaviti ekološke otoke v mestnih središčih in na podeželju
• Zmanjševati količino odloženih odpadkov
• Povečati količine ločeno zbranih frakcij

Za zagotovitev zastavljenih ciljev moramo predvsem spoštovati zakonodajo na področju občine Laško in državne regulative:
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Laško
Odlok o izvajanju obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško
(Uradni list RS št. 80/11)

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Dejavnosti Ravnanje z odpadki