Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Splošna navodila za uporabnika male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 PE

Lastniki objektov na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, morajo na osnovi 16.člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS št. 64/12, 64/14, 98/15, 194/2021) zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah. Z uredbo o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UR. L. RS št 194/2021), se roki vgradnje MKČN podaljšajo za 4 leta. In sicer:
- iz leta 2021 na 2025, če gre za aglomeracijo ≥ 500 PE in < 2000 PE, oz.
- iz leta 2013 na 2027, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo < 500 PE.

1.    Lastnik z območja razpršene poselitve izpolni Vlogo za vpis v evidenco MKČN (obrazec 3) najpozneje v roku 15 dni po začetku obratovanja MKČN in jih vrne izvajalcu javne službe skupaj s:
-    tehnično dokumentacijo o MKČN (tehnični podatki, navodila…)
-    izjavo o lastnostih (če gre za tipsko MKČN)
2.    Izvajalec javne službe po prejemu analiznega izvida pripravi Poročilo o prvih meritvah (priloga 2 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda Ur.l. RS, št. 94/2014, 98/2015), ki se izvede le prvo leto obratovanja. Lastnik MKČN lahko analizni izvid naroči le pri pooblaščenemu izvajalcu prvih meritev (ZZV Celje, ERICO Velenje…).
3.    Po pripravi poročila se lastniku MKČN zniža okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda (za naslednji mesec po datumu priprave poročila).
4.    Izvajalec javne službe opravlja preglede MKČN enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. O pregledu izda poročilo na predpisanem obrazcu (15.člen, 17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Ur. l. RS, št. 98/2015).
Pregled MKČN je osnova za znižanje plačevanja okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Ur. l. RS št. 80/12).

Lastnik in upravljavec MKČN mora:

-    Izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz blata najmanj enkrat na tri leta.
-    Omogočiti pregled naprave enkrat na tri leta, razen, če mu predloži analizne izvide iztoka iz te MKČN, ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to MKČN predpisane mejne vrednosti,
-    Hraniti izjavo o lastnostih MKČN, če gre za tipsko MKČN,
-    Hraniti navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
-    Hraniti vodno soglasje in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN, opredeljeno s koordinatami in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok hraniti poročilo o opravljenih prvih meritvah,
-    Hraniti dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
-    Hraniti podatke o ravnanju z blatom (potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata (količine, datum) oz. kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz MKČN v kmetijstvu),
-    Hraniti podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN (drugačna sestava vode, okvare, prekinitve obratovanja MKČN…) ter čas njihovega trajanja,
-    Hraniti v celotnem obdobju delovanja MKČN: izjavo o lastnostih, navodila dobavitelja, vodno soglasje, pregledno situacijo iztoka in poročilo o prvih meritvah,
-    Hraniti najmanj pet let: dokumentacijo o opravljenih delih, podatke o ravnanju z blatom, podatke o izrednih dogodkih,
-    Izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje nv 15 dneh predložiti podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o pregledu ali analizne izvide ali drugo dokumentacijo o MKČN.

Kontaktna oseba za vsa nadaljnja pojasnila je: Bojana Mastnak, dipl.inž.grad. telefon (03) 734 44 19.

Laško, oktober 2016

Obrazec

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca