Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Nove cene grobnin na pokopališčih v občini Laško (Laški bilten št.: 83/2021)

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS št. 62/2016 - ZPPDej) v 29. členu določa, da upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe odda posamezni grob v najem v skladu s pokopališkim redom občine. Višino grobnine pa na predlog upravljavca pokopališča, s sklepom potrjuje Občinski svet občine. Upravljavec pokopališča odda grob v najem najemniku, ki za najem plačuje grobnino, ki v skladu z zakonom predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba in je izračunana na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške vzdrževanja pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, vzdrževanje skupnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki, porabo vode in elektrike, storitve informacijske oz. pokopališke pisarne, druga vzdrževalna dela, administrativne stroške oddaje grobov v najem ter stroške vodenja katastrov in evidenc.logotip jp komunala lasko m

Javno podjetje Komunala Laško izvaja gospodarsko javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč na pokopališčih: Laško, Rimske Toplice, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Lažiše, Širje, Jurklošter, Sedraž, Rečica in Kolman, kjer oddaja prostore za grobove v najem ter izvaja pogrebne storitve. Poleg tega pa podjetje v skladu z zakonom, Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Ur. l. RS št. 05/2018) ter Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Laško (Ur. l. RS 01/2018) izvaja 24 urno dežurno službo, ki je v zakonu opredeljena kot obvezna občinska gospodarska javna služba.

Dosedanja cena grobnine za najem enojnega groba je bila potrjena v letu 2009 in je znašala 16,67 € brez DDV, kar je manj kot znaša predračunska cena, s katero bi se pokrivali vsi stroški iz tega naslova. Upoštevajoč samo inflacijo v obdobju od zadnje spremembe cene do danes, bi ta pomenila zvišanje cene za več kot 15 %. Izračun predračunske cene na osnovi kalkulacije stroškov in prihodkov pa je pokazal, da je potrebno ceno povišati za 14 %.

Na osnovi predhodne obravnave elaborata za izračun cene grobnin na občinskih delovnih telesih je Občinski svet Občine Laško na svoji 14. redni seji, z dne 24. 3. 2021 na predlog izvajalca javne gospodarske službe potrdil predlagani elaborat in sprejel ceno grobnine za enojni grob v višini 19,00 € brez DDV, višine ostalih grobnin pa se določijo glede na razmerje posameznega groba do enojnega groba v skladu z Odlokom o pokopališkem redu na območju občine Laško.

Komunala Laško bo vsem najemnikom grobov zaračunala grobnino za leto 2021 tako, da bo upoštevala sorazmerni del stare cene pred in sorazmerni del nove cene po uveljavitvi spremembe.


                                              Tomaž Novak, direktor

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Nove cene grobnin na pokopališčih v občini Laško (Laški bilten št.: 83/2021)