Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Nove pridobitve Komunale Laško (Laški bilten št.: 86/2021)

Komunala Laško je tekom letošnjega leta, kljub razmeram v času epidemij s korona virusom, uspela realizirati začrtane cilje iz letošnjega gospodarskega načrta ter izvedla nabavo novih osnovnih sredstev. Z novimi pridobitvami bomo lažje izvajali tako investicijsko vzdrževalna dela po posameznih dejavnostih, kakor tudi izvajanje nalog na področju zaščite in reševanja.

pridobitve2021 01
Slika: Novo tovorno vozilo VOLVO FMX (kamion s prekucnim kesonom)

pridobitve2021 02Slika: Novo poltovorno vozilo CITROEN JUMPER

pridobitve2021 03Slika: Viličar LINDE 4,5 t

Tekom letošnjega leta smo v podjetju na osnovi javnih naročil v skladu z veljavno zakonodajo pridobili naslednja osnovna sredstva:
- tovorno vozilo VOLVO FMX (kamion s prekucnim kesonom), 315 kW, 12.777 cm3, v vrednosti 116.800 EUR,
- posipalnik LEŠNIK LENART za zimsko službo s kapaciteto 1 m3, v vrednosti 3.560 EUR,
- poltovorno vozilo CITROEN JUMPER, 121 kW, 2.179 cm3, v vrednosti 20.590 EUR,
- rabljen viličar LINDE 4,5 t s priključki, v vrednosti 21.850 EUR,
v skupni vrednosti 162.800 EUR brez DDV.

Komunala Laško je s temi novimi pridobitvami posodobila svoj avto-strojni vozni park. V podjetju si bomo še vnaprej prizadevali, da bomo ob pomoči nadzornega sveta in občine, ne glede na težke gospodarske razmere, s skupnimi močmi skrbeli za kakovostno izvajanje komunalnih storitev za naše občane in hkrati uspešno zasledovali razvojne cilje podjetja.

                                               Tomaž Novak, direktor 

Motena oskrba s pitno vodo

JP Komunala Laško, obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Sevc Udmata, Strmce in Modriča, da bo zaradi sanacije okvare na javnem vodovodu, motena oskrba s pitno vodo, dne 16.9.2021 od 13:00 ure do predvidoma 19:00 ure.

Za razumevanje se zahvaljujemo.

Polletni popis vodomerov

JP Komunala Laško, obvešča uporabnike javnega vodovoda na območju občine Laško, da se bo v dneh od 14.10.2021 do 03.11.2021 izvajal jesenski polletni popis vodomerov.

Lastnike in uporabnike objektov naprošamo da omogočijo dostop do vodomerov, v kolikor bo vodomer nedostopen (v objektu in vas ni doma, ali pa je vodomerni jašek ali vodomerna niša nedostopna), bodo popisovalci v vašem poštnem nabiralniku pustili obvestilo, da sami očitate vodomer in stanje javite najkasneje do 04.11.2021 na številko 03 7338-732, režijski obrat Občine Laško.

Glede okvar na javnem vodovodu ali pomanjkanja vode pa lahko pokličete dežurno službo na številko 051-614-501
vodovod

Bankine (Laški bilten št.: 85/2021)

Zakon o cestah opredeljuje bankino kot sestavni del cestišča, njena definicija pa je: »Bankina je utrjen ali neutrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne opreme.« Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja pa predpisuje vzdrževalcem obseg vzdrževanja bankin, in sicer: »Bankine se vzdržujejo tako, da se zagotovi bočna stabilnost voziščne konstrukcije ter razpršeno odtekanje vode z vozišča in omogoči postavitev prometne signalizacije oziroma ostale opreme tam kjer je to potrebno.« Popravila, utrjevanje, uravnavanje in profiliranje bankin niso neodložljiva dela, ampak bi morala biti izvedena takoj in katerih opustitev bi lahko ogrozila cesto in varnost prometa na njej, so pa sicer njuno potrebna dela, ki lahko »počakajo« nekaj dni. Sicer pa mora biti utrjenost bankine takšna, da je sposobna prevzeti obremenitev stoječega motornega vozila, ni pa namenjena za vožnjo po njej.

Uporabniki cest si napačno predstavljajo vlogo bankine. Splošno mnenje je, da je bankina sestavni del vozišča, vendar temu ni tako. Kot že rečeno, bankina je sestavni del cestišča in ne tudi vozišča.

bankine LaskiBilten st85
V občini Laško imamo zelo razvejano občinsko cestno omrežje lokalnih cest in javnih poti. Po kategorizaciji gre pretežno za javne poti, na katerih je izjemoma omogočen dvosmerni promet z odstopom prednosti nasproti vozečega vozila na izogibališčih, ki bi morala biti na vsakih 100 do 200 m. Zmotno je prepričanje, da je 3 m široka asfaltirana cesta z 0,5 m bankine na obeh straneh ceste široka 4 m. Takšna cesta ima vozišče široko samo 3 m, to je toliko kolikor je širina asfaltiranega dela. Bankina torej nima vloge izogibališča, zato bi morali graditi ceste s širšimi vozišči širine vsaj 3,5 m do 4 m.

Zaradi zelo razvejane konfiguracije območja občine so trase cest vodene po gričevnatem in hribovitem terenu, kar ima za posledico večje naklone cest, na katerih ob deževju in ujmah prihaja do večjih razlivanj meteornih voda, ki povzročajo zajede bankin ob asfaltiranih voziščih. V zadnjem času smo uveljavili prakso, da se na mestih, kjer meteorne vode povzročajo največje zajede, namesto gramoznih bankin izdelajo asfaltne mulde, ki zagotovijo učinkovitejše odvodnjavanje in nadomestijo vlogo bankin.


                                              Marjan Salobir

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca