Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Zbirni center Strensko 15.07.2022

Javno podjetje Komunala Laško obvešča vse svoje uporabnike, da bo zaradi prireditve Zbirni center Strensko dne 15.07.2022 obratoval do 13:00 ure.
 
Hvala za razumevanje.logotip jp komunala lasko m

Mednarodni sejem IFAT München 2022 (Laški bilten št.: 90/2022)

V začetku junija je na sejemskem centru Messe v Münchnu po dolgem času znova potekal mednarodni sejem IFAT. Gre za vodilni svetovni sejem komunalne opreme in okoljske tehnologoije, ki se ponaša z mednarodno prisotnostjo in velikim številom razstavljavcev in obiskovalcev. Sejem običajno poteka na vsaki dve leti. Zaradi situacije s koronavirusom pa je bil premor tokrat dolg štiri leta. Na njem razstavljavci z vsega sveta predstavljajo strategije in rešitve, nove tehnologije ter izdelke in pionirske inovacije za trajnostno upravljanje virov. Sejem obiskovalcem ponuja enkratno priložnost, da se seznanijo z najnovejšimi tehnologijami na področju vodnega gospodarstva, ravnanja z odpadnimi vodami, odpadki in surovinami. Na njem si je moč ogledati področja proizvodnje vode, razsoljevanja morske vode, čiščenja vode in odpadne vode, distribucije vode in kanalizacije, zaščite obale in poplav, odstranjevanja in recikliranja odpadkov, proizvodnje energije iz odpadnih materialov, čiščenje ulic, sanacije onesnaženih območij in obdelava tal, čiščenje izpušnih plinov in izpušnega zraka, zmanjšanje hrupa in zvočna izolacija, merjenje, nadzor in laboratorijska tehnologija ter prenos znanosti, raziskav in tehnologije.

Letošnjega sejma so se skupaj udeležili predstavniki tehničnega osebja JP Komunale Laško in JP Komunalno stanovanjskega podjetje Litija ter si ogledali komunalno opremo in tehnološke rešitve na področju ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo in vzdrževanja javne infrastrukture.

                                               Tomaž Novak, direktor

JP Komunalno stanovanjsko p
JP Komunalno stanovanjsko podjetje Litija in JP Komunala Laško

Sejemski prostor vozil za r
Sejemski prostor vozil za ravnanje z odpadki

Vzdrževanje pokopališč (Laški bilten št.: 90/2022)

Komunala Laško vzdržuje in opravlja pogrebe na desetih pokopališčih na območju občine Laško. Kot vsako leto smo tudi letos namestili plastične zalivalne posode za zalivanje grobov na pokopališčih v upravljanju. Ker jih je v preteklih letih do konca zalivalne sezone ostalo le malo, od vseh prvotno nameščenih, smo vse stare in nove letos opremili z napisom Komunala Laško. Ob tem smo na pokopališčih namestili tudi obvestilne table, s katerimi obiskovalce pokopališč vljudno naprošamo, da zalivalke po uporabi vrnejo nazaj tja, kjer so jih vzeli in s tem tudi ostalim obiskovalcem pokopališč omogočijo uporabo za zalivanje njihovih grobov. Praksa je namreč pokazala, da je bilo v preteklosti žal veliko zalivalk odtujenih.

Poleg tega obiskovalce pokopališč vljudno prosimo naj biološke odpadke in odpadne sveče pravilno odlagajo v za to namenjene zabojnike in naj v te zabojnike ne prinašajo gospodinjskih, kosovnih in drugih odpadkov.


                                              Marko Klinar

Zagotavljanje prometnega profila in preglednosti občinskih cest (Laški bilten št.: 90/2022)

Pogosto občani postavljajo vprašanja, kdo je zadolžen za redno vzdrževanje občinskih cest, kdo je zadolžen za vzdrževanje posameznega cestnega odseka, kdaj se bo izvajala košnja ob cestah na posameznem območju. V občini Laško je 443 km občinskih cest razdeljenih med lokalne ceste in javne poti. Redno vzdrževanje delimo na zimsko (zimska služba) in letno. Za zimsko vzdrževanje vseh cest je zadolžena Komunala Laško, za letno vzdrževanje pa poleg Komunale Laško, ki vzdržuje vse lokalne ceste in pomembnejše javne poti v skupni dolžini 222 km, tudi krajevne skupnosti, na območju katerih se nahajajo preostali odseki javnih poti (krajevnih cest), v skupni dolžini 221 km. Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS št 38/2016) opredeljuje predpisan obseg in pogostost izvajana del, ki se delijo na: 1. neodložljiva dela, 2. dela, ki so nujno potrebna in 3. dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnosti prometa. Celoten obseg vzdrževanja pa je definiran po posameznih sklopih, in sicer: vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje bankin in naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje brežin, vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje prometnega profila z zagotavljanjem preglednosti ter vzdrževanje cestnih objektov.

V spomladanskem obdobju se na vseh cestah, ki jih vzdržuje Komunala Laško (222 km) izvaja pometanje cest po zimski službi, urejanje bankin in vzdolžnih jarkov ter čiščenje prepustov. Izvajajo pa se tudi dela, ki so potrebna za zagotavljanje preglednosti in urejanja cestnega profila. Gre za obrezovanje drevja in grmičevja, ki sega v prometni profil in košnjo obcestnih bankin in brežin za zagotavljanje ustrezne preglednosti cestnih odsekov. Skladno s pravilnikom se izvaja košnja v območju cestišč v širini bankin in preglednih berm, kar pomeni izvajanje neodložljivih del, katerih opustitev lahko ogrozi varnost prometa. Prav tako se izvaja tudi obsekovanje in obrezovanje grmičevja in vejevja, kar so dela, ki jih izvajalec vzdrževanja mora izvesti.

Krajevne skupnosti, ki vzdržujejo preostale odseke javnih poti (221 km), vzdrževalnih del za zagotavljanje preglednosti in urejanja cestnega profila praviloma ne izvajajo, kljub temu, da bi jih morale. Skromna sredstva, ki jih proračun občine namenja krajevnim skupnostim za vzdrževanje cest ne zadoščajo za njihovo normalno letno vzdrževanje. Odgovorne osebe krajevnih skupnosti tvegajo materialno in kazensko odgovornost za ne- izvedbo tistih nujnih vzdrževalnih del, ki bi morala biti izvedena, pa niso bila. V prihodnosti se bodo zato morala najti dodatna sredstva v okviru občinskega proračuna za vzdrževanje krajevnih javnih poti. V praksi se dogaja, da Komunala Laško na predlog vodstva posamezne KS obreže in pokosi posamezni odsek krajevne javne poti, praviloma pred kakšno krajevno prireditvijo ali dogodkom. Včasih pa posamezne krajevne skupnosti izvedbo teh del Komunali Laško tudi naročijo.

Zaradi velike množice posameznih cestnih odsekov v občini Laško bi bila objava vseh odsekov v občinskem glasilu zelo nepregledna. Vsak, ki ga zanima posamezen odsek ceste oziroma javne poti, lahko v vse podatke vpogleda v občinskem geoinformacijskem sistemu - iobčina na spletnih straneh Občine Laško. Podatki pa so na razpolago tudi na spletnih straneh JP Komunala Laško v Izvedbenem programu zimske službe. Prav tako pa z vsemi podatki razpolagajo tudi vse krajevne skupnosti.

Komunala Laško vse lastnike zemljišč, ki mejijo na cestno telo, naproša, da ne preprečujejo obrezovanja cestnega profila našim delavcem, saj s tem ogrožajo tako lastno varnost kot varnost vseh udeležencev v prometu.

                                               Marjan Salobir
 
Kosnja cestnega profila cest
Košnja cestnega profila ceste

Motena oskrba s pitno vodo

JP Komunala Laško, obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Strmca, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodu, motena oskrba s pitno vodo, dne 9.6.2022 od 6:30 ure do predvidoma 14:00 ure.

Za razumevanje se zahvaljujemo.vodovod napaka1

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca