Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Strategija podjetja

Politika izraža odnos podjetja do uporabnikov storitev in je gibalo izvajanja ter izboljševanja sistema vodenja kakovosti, kar se mora odražati pri učinkovitosti poslovanja podjetja, saj standard vsebuje mehanizme, s katerimi je podana podlaga za ustrezno organiziranost podjetja, ki zagotavlja racionalnost izpolnjevanja zahtev uporabnikov storitev, ter stalne izboljšave pri izvajanju dejavnosti.

Ker podjetje izvaja dejavnosti, ki so pretežno vezane na ravnanje z okoljem, je temu področju še posebej potrebno poudariti posebno pozornost. Zato pridobivamo tudi standard za ravnanje z okoljem ISO 14001.

Zaradi narave dela se dejavnost podjetja izvaja na območju celotne občine, tako da naše storitve uporabljajo vsi občani. Izrednega pomena je stalno preverjanje zadovoljstva uporabnikov. Na osnovi ocen teh preverb in ustreznih meril vseskozi dograjujemo in izboljšujemo uspešnost in učinkovitost.

V okviru vodenja sistema kakovosti in sistema ravnanja z okoljem, na podlagi katerih bomo dosegali zastavljene cilje politike podjetja, se zavezujemo za izpolnjevanje naslednjih ciljev:
• Potrebno je definirati obseg območij izvajanja rednih dejavnosti, vzdrževanja javnih površin in občinskih cest ter na osnovi normativov pridobiti realno osnovo za zagotovitev primernega obsega sredstev za te namene.
• Prizadevamo si izvesti dokončno izvedbo širitev območja rednega odvoza odpadkov, povsem tam, kjer je ekonomsko upravičen in tehnično izvedljiv. Na ostalih območjih pa urediti skupna vaška odjemna mesta.
• Perspektiva podjetja je vsekakor na področju ekologije, ločenim zbiranjem in sortiranjem odpadkov, še posebej pa z izdelavo kompozitov gradbenih materialov izdelanih iz odpadkov, kompostiranjem bioloških odpadkov ter snovni in termični izrabi obdelanih frakcij. Vključitev občine Laško v CERO Celje izvajamo na najbolj ekonomičen način.

Standard storitev se v primeru normalnega zagotavljanja pogojev za izvajanje le teh ne bo poslabševal.

• Z Občino Laško bomo še naprej sodelovali pri pripravi projektov za ureditev prostora za raztros pepela pokojnih in za obnovite pokopaliških obzidij.

• Posebno pozornost bo potrebno vseskozi posvečati tržnim dejavnostim, v smislu plasmana prostih kapacitet delovne opreme in storitev na področju vzdrževanja objektov komunalne infrastrukture, urejanja okolice ter izvajanja gradbenih del.

• V primeru prevzema v upravljanje kanalizacije in ČN, si bomo prizadevali za kvalitetno izvajanje novih dejavnosti GJS.

• Na področju stanovanjske dejavnosti si bomo prizadevali izboljšati energetsko učinkovitost objektov (fasad, streh, obnove kurilnih sistemov).

• Vseskozi se bomo zavzemali za uvajanje novih, modernejših tehnologij pri izvajanju delovnega procesa in imeli permanentno skrb za kontinuiran razvoj podjetja.

• Izredno pomembna naloga je tudi krepitev poslovnih odnosov s partnerji in »dobrega imena« družbe.

Zavedamo se, da je dosega vseh ciljev odvisna od vseh zaposlenih, nadzornega sveta in tudi od sodelovanja z občinsko upravo in občinskim svetom.

 

Direktor:                
Tomaž Novak, univ.dipl.inž.geod.

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca