Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Vzdrževanje kanalizacije

Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o., je izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih padavinskih voda na celotnem območju občine Laško. Po naročilu strank izvaja tudi čiščenje in prebijanje kanalizacije ter odvoz fekalij s specialnim vozilom WOMA.
Kanaljet-w2
Na področju tržne dejavnosti se bodo izvajale priključitve objektov na kanalizacijsko omrežje, storitve rednega in intervencijskega vzdrževanja kanalizacije ter prevozi fekalij na ČN.

Dokumentacija:
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško
(Uradni list RS, št. 18/2011)
Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
(Uradni list RS, št. 45/2011)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 104/2011)
Sklep o določitvi cene čiščenja mobilno pripeljanih odpadnih fekalnih vod na čistilno napravo za uporabnike, ki ne sodijo v sistem pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe
(Uradni list RS, št. 96/2008)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško – čistilna naprava – Rimske Toplice
(Uradni list RS, št. 35/2006)
Odločba o delni odpravi 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško ter o delni odpravi Odloka o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 35/2006)

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Dejavnosti Vzdrževanje kanalizacije