Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Vzdrževanje občinskih cest

opravljamo kot gospodarsko javno službo v obsegu letne pogodbe z naročnikom oz. lastnikom (Občino Laško). Proces vzdrževanja se deli na letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest ter pomembnejših javnih poti. Prav tako vršimo koordinacijo izvajanja večjih vzdrževalnih in obnovitvenih del.

Tudi v prihodnje so predvidene obnovitve in modernizacije odsekov občinskih cest. V okviru vzdrževalnih del bomo poleg zimske službe in rednega letnega vzdrževanja cest posebno skrb namenili predvsem  urejanju odvodnjavanja in bankin, zamenjavi cestnoprometne signalizacije, postavitvi odbojnih ograj in obeležij naselij.

plazovi-po-zimi-2013-010
V našem podjetju vzdržujemo:

• 124.821 km lokalnih cest,
• 50.092 km javnih poti.

Vsako leto se zahteva višji nivo urejenosti občinskih cest, poleg tega so prisotne zahteve po izvajanju obnovitvenih del in preplastitev posameznih odsekov cest ter sanacij posledic neurij.

Izdelali bomo kataster poškodovanosti občinske cestne infrastrukture, ki bo v prihodnjih letih služil kot vodilo za načrtovanje investicijsko-vzdrževalnih del in za planiranje novih investicij.vzdrzevanje-cest-01
Tržna dejavnost cest vključuje izvajanje zimske službe po naročilu krajevnih skupnosti, podjetij in posameznikov, pripravljalna dela pred izvajanjem asfaltnih preplastitev na cestah, storitve z razpoložljivo strojno opremo, krpanje udarnih jam in izdelavo manjših asfaltnih preplastitev.


Zakonodaja:
Zakon o cestah (ZCes-1)
(Uradni list RS, št. 109/2010)
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
(Uradni list RS, št. 38/2016)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
(Uradni list RS, št. 99/2015)

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(Uradni list RS, št. 62/1998)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 78/2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 78/2006)
Odlok o občinskih cestah
(Uradni list RS, št. 98/1999)
Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB5)
(Uradni list RS, št. 56/2008)

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Dejavnosti Vzdrževanje občinskih cest