Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

OPROSTITEV PLAČILA STORITEV POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI, TER MKČN ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA

V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS št. 5/2013) je navedeno:
- Gnojevka so iztrebki rejnih živali, kot so blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode
- Gnojnica je mešanica seča rejnih živali z vodo in snovmi, ki nastanejo iz seča zaradi naravne presnove, ter odcednih voda iz gnojišč.

V skladu z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS št. 62/2008) je uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE za gnojilo v kmetijstvu prepovedana, razen za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico, ter skladiščeno najmanj 6 mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev stanovanjskega objekta v sklopu kmetije na javni kanal obvezna, razen v primeru, ko ima kmetija gnojišče z vsemi ustreznimi dokazili in ločeno meritev porabe vode.

Možnost za uveljavitev oprostitve plačila storitev povezanih z greznicami za kmetijska gospodarstva na območjih, ki niso opremljena s kanalizacijo, določa 17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015).

Vloga za oprostitev plačila storitev blata iz greznic mora vsebovati naslednje priloge:
- Kopija subvencijske vloge (osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, stalež rejnih živali) ali
- Izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (upravna enota ali kmetijska svetovalna služba)
- Izpis iz registra živali (izda Služba za identifikacijo in registracijo)

Če je izjava popolna, izvajalec javne službe pri lastniku kmetijskega gospodarstva ne izvaja in ne obračunava storitev javne službe povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN. V tem primeru se izdelavo poročila o pregledu MKČN zaračuna lastniku (naročniku) po izvedbi v skladu s veljavnim cenikom na dan opravljene storitve.

JP Komunala Laško d.o.o. na podlagi vloge upošteva oprostitev do izteka 3 letnega obdobja od prejete popolne vloge (tretje obdobje velja do 30.06.2025). Uporabniki se s podpisom izjave zavežejo, da bodo pred potekom tri letnega obdobja predložili novo pisno izjavo in vsa zahtevana dokazila. V kolikor vlagatelj ne pošlje novih podatkov, vas bo JP Komunala Laško d.o.o uvrstila v evidenco praznjenja greznic/MKČN in Občina Laško pričela zaračunavati omenjeno storitev.

Vloga se vloži na naslov: JP Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1e, 3270 Laško
Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel.št. 03/734-44-19


Obrazec

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca