Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Nove cene grobnin na pokopališčih v občini Laško (Laški bilten št.: 83/2021)

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS št. 62/2016 - ZPPDej) v 29. členu določa, da upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe odda posamezni grob v najem v skladu s pokopališkim redom občine. Višino grobnine pa na predlog upravljavca pokopališča, s sklepom potrjuje Občinski svet občine. Upravljavec pokopališča odda grob v najem najemniku, ki za najem plačuje grobnino, ki v skladu z zakonom predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba in je izračunana na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške vzdrževanja pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, vzdrževanje skupnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki, porabo vode in elektrike, storitve informacijske oz. pokopališke pisarne, druga vzdrževalna dela, administrativne stroške oddaje grobov v najem ter stroške vodenja katastrov in evidenc.logotip jp komunala lasko m

Javno podjetje Komunala Laško izvaja gospodarsko javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč na pokopališčih: Laško, Rimske Toplice, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Lažiše, Širje, Jurklošter, Sedraž, Rečica in Kolman, kjer oddaja prostore za grobove v najem ter izvaja pogrebne storitve. Poleg tega pa podjetje v skladu z zakonom, Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Ur. l. RS št. 05/2018) ter Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Laško (Ur. l. RS 01/2018) izvaja 24 urno dežurno službo, ki je v zakonu opredeljena kot obvezna občinska gospodarska javna služba.

Dosedanja cena grobnine za najem enojnega groba je bila potrjena v letu 2009 in je znašala 16,67 € brez DDV, kar je manj kot znaša predračunska cena, s katero bi se pokrivali vsi stroški iz tega naslova. Upoštevajoč samo inflacijo v obdobju od zadnje spremembe cene do danes, bi ta pomenila zvišanje cene za več kot 15 %. Izračun predračunske cene na osnovi kalkulacije stroškov in prihodkov pa je pokazal, da je potrebno ceno povišati za 14 %.

Na osnovi predhodne obravnave elaborata za izračun cene grobnin na občinskih delovnih telesih je Občinski svet Občine Laško na svoji 14. redni seji, z dne 24. 3. 2021 na predlog izvajalca javne gospodarske službe potrdil predlagani elaborat in sprejel ceno grobnine za enojni grob v višini 19,00 € brez DDV, višine ostalih grobnin pa se določijo glede na razmerje posameznega groba do enojnega groba v skladu z Odlokom o pokopališkem redu na območju občine Laško.

Komunala Laško bo vsem najemnikom grobov zaračunala grobnino za leto 2021 tako, da bo upoštevala sorazmerni del stare cene pred in sorazmerni del nove cene po uveljavitvi spremembe.


                                              Tomaž Novak, direktor

Izvajanje zimske službe 2020/2021 (Laški bilten št.: 83/2021)

Komunala Laško izvaja redno vzdrževanje lokalnih cest, pomembnejših javnih poti, ulic, hodnikov za pešce in parkirnih prostorov v občini Laško skladno z vsakoletno pogodbo z Občino Laško. V sklopu rednega vzdrževanja se v zimskem obdobju od 15. 11. preteklega leta do 15. 3. tekočega leta izvaja tudi zimska služba na vseh navedenih cestah in površinah, skladno s pogodbo in vsakoletnim izvedbenim planom zimske službe. Prav tako pa je Komunala Laško po Odloku o izvajanju zimske službe v občini Laško, Ur. l. RS št. 61/2019, zadolžena tudi za izvajanje zimske službe na cestah, ki jih upravljajo krajevne skupnosti. Gre za vse preostale javne poti, nekatere nekategorizirane ceste in gozdne ceste javnega pomena. Komunala Laško izvaja zimsko službo na lokalnih cestah in javnih poteh pretežno v lastni režiji, z lastnimi kapacitetami in le delno s podizvajalci, na preostalih krajevnih cestah v upravljanju krajevnih skupnosti pa zimsko službo pretežno izvajajo podizvajalci in le delno Komunala. Komunala Laško skupaj s svojimi podizvajalci izvaja zimsko službo na celotnem cestnem omrežju v občini Laško v dolžini 471 km.

Pri izvajanju zimske službe je angažiranih 30 plužno posipnih enot in 39 delavcev, od tega 13 zunanjih izvajalcev (2 izvajalca z dopolnilno dejavnostjo, 7 samostojnih podjetnikov in 4 gospodarske družbe), s katerimi so bile podpisane izvajalske pogodbe. Organizirana je bila tudi služba dežurstva in pripravljenosti na domu. Izvajala se je tudi cestno pregledniška služba. Vodja zimske službe in dežurni odrejajo dežurstvo in pripravljenost glede na pričakovane vremenske razmere. Zaradi zimskih razmer je bila zaprta cesta samo na odseku Šmohor-Gozdnik-Koder. Delo je tekom celotne zimske sezone potekalo usklajeno in brez večjih problemov.

Za uspešno izvajanje dejavnosti smo zagotovili posipni material, prometno signalizacijo ter 4.200 opozorilnih snežnih količkov. Za izvajanje zimske službe se uporabljajo tudi deponije posipnega materiala na več lokacijah, in sicer v Laškem na sedežu podjetja, na Vrhu nad Laškim, v Rimskih Toplicah, Velikem Širju, Šentrupertu, Polani in Lokavcu.

V sezoni 2020/2021 je bilo opravljenih 20 akcij pluženja in posipavanja ter 56 dodatnih posipov s specialnim vozilom v okviru dežurne službe. Porabljeno je bilo skupaj 403 ton soli in 675 m3 gramoza. Zadnja akcija pluženja in posipanja je bila izvedena 14. 3. 2021.


Pluzenje in posipanje cest 83
Pluženje in posipanje cest

Obrezovanje cestnega profila
Obrezovanje cestnega profila


                 Borut Škegro

Sprejem odpadkov na zbirnem centru Strensko (Laški bilten št.: 83/2021)

Od leta 2020 velja na zbirnem centru spremenjen delovni čas. Zbirni center obratuje 30 ur tedensko. Za občane je odprt od torka do sobote, in sicer v torek in petek od 9. do 15. ure, v sredo in četrtek med 14. in 20. uro ter ob sobotah med 8. in 14. uro. V času obratovalnih ur lahko občani brezplačno oddajo vse vrste komunalnih odpadkov, to je tistih odpadkov, ki nastajajo izključno v gospodinjstvih. Zaradi lažje identifikacije morajo občani s seboj vzeti odrezek zadnje plačane položnice.

Pred oddajo odpadkov je potrebno počakati zaposlenega na zbirnem centu za ustrezna navodila, v nobenem primeru pa ni dovoljeno samostojno, brez nadzorstva prepuščati in odlagati odpadkov. Priporočljivo je, da imajo občani na avtomobilski prikolici odpadke razporejene po vrstnem redu, tako kot se raztovarjajo na zbirnem centu. Zaradi lažje predstave v pomoč prilagamo skico poteka prepuščanja odpadkov na zbirnem centru.


Vhodna kontrola
1: Vhodna kontrola: počakajte na navodila

Oddaja kosovnih odpadkov
2: Oddaja kosovnih odpadkov (večji deli plastike, vzmetnice, oblazinjeno pohištvo, folija za baliranje krme ...)

Oddaja stekla in papirja
3: Oddaja stekla in papirja

Oddaja elektricne in elektronske opreme
4: Oddaja električne in elektronske opreme (TV, radio, računalniki, mikrovalovka, tiskalnik ...)

Moder siv rumen
5: Moder in siv zabojnik oddaja kovin, rumen zabojnik oddaja mešane embalaže

Oddaja lesa
6: Oddaja lesa (pohištvo) in gradbenih odpadkov (beton, keramika, opeka, sanitarna keramika ...)

Oddaja nevarnih frakcij
7: Oddaja nevarnih frakcij (barve, olja, zdravila, baterije ...)


                 Andrej Ilijevec

Pregled in prve meritve malih komunalnih čistilnih naprav (Laški bilten št.: 83/2021)

Komunala Laško kot izvajalec javne službe vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu naprave in po vsaki večji spremembi obratovanja teh naprav.logotip jp komunala lasko m

Izvajalec javne službe ne pregleda male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, če mu upravljavec te male komunalne čistilne naprave v roku za izvedbo pregleda ne predloži rezultatov meritev emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti.

Mejne vrednosti parametrov se razlikujejo glede na aglomeracije:
• Za komunalno odpadno vodo; izven meja aglomeracij, znotraj aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, mora biti pred odvajanjem v vode zagotovljeno primarno čiščenje.
• Za komunalno odpadno vodo; iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, mora biti pred odvajanjem v vode zagotovljeno sekundarno čiščenje, v primeru, če gre za iztok v vodno telo površinske vode, ki se uvršča med občutljiva območja ali vodotok katerega srednji mali pretok na mestu iztoka iz komunalne čistilne naprave je manjši od desetkratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz komunalne čistilne naprave pa je potrebno izvesti tudi terciarno čiščenje.
• Za komunalno odpadno vodo; iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, mora biti pred odvajanjem v vode zagotovljeno primarno in sekundarno čiščenje, tudi če ne gre za občutljivo območje.
mejne vrednosti ciscenje 83mejne vrednosti ter ciscenje 83


                 Bojana Mastnak

O težavah z odpadnim blatom iz čistilnih naprav (Laški bilten št.: 82/2021)

Upravljavci čistilnih naprav po Sloveniji so v vse večjih težavah. Vse bolj jih teži vprašanje: Kaj narediti z odpadnim blatom iz čistilnih naprav? Ne samo, da se čistilne naprave polnijo z blatom, polnijo se tudi rezervne skladiščne kapacitete. Posledično pa to vse bolj obremenjuje okolje. Po medijih vse prevečkrat spremljamo za naravo in okolje nevarne zgodbe, po katerih prihaja do nevarnega odlaganja na črna odlagališča. In zakaj država tako pozno pristopa k temu problemu?logotip jp komunala lasko m

Še do pred kratkim smo v Sloveniji večino odpadnega blata izvozili na Madžarsko, kamor pa so blato vozili tudi iz drugih držav in je zato tudi pri njih to šlo čez vse meje, kar je posledično pripeljalo do množičnih odpovedi pogodb za zbiranje muljev iz čistilnih naprav.

Slovenci smo ga k njim izvozili kar 87 odstotkov, zato je njihova odločitev, da ga nočejo več, postavila našo državo na trdna tla. Po podatkih Zbornice komunalnega gospodarstva je stanje trenutno tako, da 26 od 55 upravljavcev čistilnih naprav nima več prevzemnika, ki bi prevzel in odpeljal mulj. Ostale čaka podoben scenarij v naslednjih mesecih, ko se jim iztečejo pogodbe. Podatki se sicer nanašajo zgolj na tiste upravljavce, ki so člani Zbornice komunalnega gospodarstva. V Sloveniji imamo sicer 127 izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, večina ima v upravljanju tudi večje ali manjše čistilne naprave. "Natančnih podatkov za vse izvajalce nimamo. Večina pa po naši oceni že ima ali bo imela v kratkem težave zaradi neprevzemanja odvečnega blata," je opozoril direktor projektov Zbornice komunalnega gospodarstva Iztok Rozman.

Ker neodvažanje blata lahko pomeni zaustavitev čistilnih naprav in iztekanje odpadnih voda v reke, je odstranjevanje tega blata bistvenega pomena za delovanje čistilnih naprav. Posledice, in tudi to, kdaj bodo nastopile, so odvisne od mnogih dejavnikov. Na primer, do kdaj imajo posamezni izvajalci zagotovljeno odstranjevanje odvečnega blata in ali imajo možnosti začasnega skladiščenja. Nekateri namreč te možnosti sploh nimajo, drugi imajo časovno omejene možnosti. "Tudi pri začasnem skladiščenju blata ne moremo povsem izključiti negativnih posledic za okolje. Končna posledica je seveda lahko nedelovanje čistilne naprave in iztekanje neprečiščene odpadne vode v vodotoke," je še poudaril Rozman.

Zagotovo bo zgodba postala še bolj zanimiva in se še bolj dotaknila tudi naše lokalne sredine. V Komunali Laško se zavedamo te problematike in čeprav ne upravljamo s čistilno napravo, ki je predmet koncesijskega razmerja z družbo WTE, smo že pred leti predlagali rešitev v smeri izdelave kompozitnih materialov, pa takrat zanjo ni bilo posluha. Glede na izpostavljeno problematiko pa je napočil čas, da skupaj z Občino Laško, Pivovarno Laško Union in WTE-jem poiščemo okolju in občanom najboljšo pot.

                                              Tomaž Novak, direktor
                                              Vir: 24ur.com, Zbornica komunalnega gospodarstva

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca