Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Zagotavljanje prometnega profila in preglednosti občinskih cest (Laški bilten št.: 90/2022)

Pogosto občani postavljajo vprašanja, kdo je zadolžen za redno vzdrževanje občinskih cest, kdo je zadolžen za vzdrževanje posameznega cestnega odseka, kdaj se bo izvajala košnja ob cestah na posameznem območju. V občini Laško je 443 km občinskih cest razdeljenih med lokalne ceste in javne poti. Redno vzdrževanje delimo na zimsko (zimska služba) in letno. Za zimsko vzdrževanje vseh cest je zadolžena Komunala Laško, za letno vzdrževanje pa poleg Komunale Laško, ki vzdržuje vse lokalne ceste in pomembnejše javne poti v skupni dolžini 222 km, tudi krajevne skupnosti, na območju katerih se nahajajo preostali odseki javnih poti (krajevnih cest), v skupni dolžini 221 km. Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS št 38/2016) opredeljuje predpisan obseg in pogostost izvajana del, ki se delijo na: 1. neodložljiva dela, 2. dela, ki so nujno potrebna in 3. dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnosti prometa. Celoten obseg vzdrževanja pa je definiran po posameznih sklopih, in sicer: vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje bankin in naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje brežin, vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje prometnega profila z zagotavljanjem preglednosti ter vzdrževanje cestnih objektov.

V spomladanskem obdobju se na vseh cestah, ki jih vzdržuje Komunala Laško (222 km) izvaja pometanje cest po zimski službi, urejanje bankin in vzdolžnih jarkov ter čiščenje prepustov. Izvajajo pa se tudi dela, ki so potrebna za zagotavljanje preglednosti in urejanja cestnega profila. Gre za obrezovanje drevja in grmičevja, ki sega v prometni profil in košnjo obcestnih bankin in brežin za zagotavljanje ustrezne preglednosti cestnih odsekov. Skladno s pravilnikom se izvaja košnja v območju cestišč v širini bankin in preglednih berm, kar pomeni izvajanje neodložljivih del, katerih opustitev lahko ogrozi varnost prometa. Prav tako se izvaja tudi obsekovanje in obrezovanje grmičevja in vejevja, kar so dela, ki jih izvajalec vzdrževanja mora izvesti.

Krajevne skupnosti, ki vzdržujejo preostale odseke javnih poti (221 km), vzdrževalnih del za zagotavljanje preglednosti in urejanja cestnega profila praviloma ne izvajajo, kljub temu, da bi jih morale. Skromna sredstva, ki jih proračun občine namenja krajevnim skupnostim za vzdrževanje cest ne zadoščajo za njihovo normalno letno vzdrževanje. Odgovorne osebe krajevnih skupnosti tvegajo materialno in kazensko odgovornost za ne- izvedbo tistih nujnih vzdrževalnih del, ki bi morala biti izvedena, pa niso bila. V prihodnosti se bodo zato morala najti dodatna sredstva v okviru občinskega proračuna za vzdrževanje krajevnih javnih poti. V praksi se dogaja, da Komunala Laško na predlog vodstva posamezne KS obreže in pokosi posamezni odsek krajevne javne poti, praviloma pred kakšno krajevno prireditvijo ali dogodkom. Včasih pa posamezne krajevne skupnosti izvedbo teh del Komunali Laško tudi naročijo.

Zaradi velike množice posameznih cestnih odsekov v občini Laško bi bila objava vseh odsekov v občinskem glasilu zelo nepregledna. Vsak, ki ga zanima posamezen odsek ceste oziroma javne poti, lahko v vse podatke vpogleda v občinskem geoinformacijskem sistemu - iobčina na spletnih straneh Občine Laško. Podatki pa so na razpolago tudi na spletnih straneh JP Komunala Laško v Izvedbenem programu zimske službe. Prav tako pa z vsemi podatki razpolagajo tudi vse krajevne skupnosti.

Komunala Laško vse lastnike zemljišč, ki mejijo na cestno telo, naproša, da ne preprečujejo obrezovanja cestnega profila našim delavcem, saj s tem ogrožajo tako lastno varnost kot varnost vseh udeležencev v prometu.

                                               Marjan Salobir
 
Kosnja cestnega profila cest
Košnja cestnega profila ceste

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Zagotavljanje prometnega profila in preglednosti občinskih cest (Laški bilten št.: 90/2022)